Algemene voorwaarden

Print

Gebruiksvoorwaarden – Online applicatie

Artikel 1: definities

1.1 De volgende definities worden gebruikt in deze voorwaarden:

·        Alphabet: BMW Financial Services Nederland B.V. (h.o.d.n. Alphabet)

·        Handelaar: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten of bedrijven (inclusief andere handelaren) aanbiedt.

·        Online applicatie: software van Alphabet die door de Klant kan worden gebruikt.

·        Gebruikersnaam: de letter/cijfercombinatie of het emailadres waarmee de Gebruiker toegang heeft tot de Online applicatie.

Artikel 2: de Online applicatie
2.1 Alphabet stelt de Online applicatie ter beschikking aan de Handelaar. Hiermee wordt een nietexclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht verkregen. Een (intellectueel) eigendomsrecht wordt niet overgedragen.
2.2 De Handelaar mag geen wijzigingen aan (laten) brengen in de Online applicatie. Het is de Handelaar ook niet toegestaan een kopie van de Online applicatie te (laten) maken.
2.3 Alphabet kan het gebruik van de Online applicatie wijzigen of (tijdelijk) beëindigen. Alphabet zal dit zo spoedig als mogelijk mededelen aan de Handelaar.
2.4 Het kopiëren, bewerken of verspreiden van informatie uit de Online applicatie is niet toegestaan.
2.5 Alle kosten van toegang tot en gebruik van de Online applicatie zijn voor rekening van Handelaar.

 Artikel 3: gebruik Online applicatie

3.1 Alphabet zal zich inspannen voor een voortdurend en ongestoord gebruik van de Online applicatie.
3.2 Alphabet zal de Handelaar op de hoogte stellen van onderhoud of een storing, als de Online applicatie hierdoor buiten gebruik zal zijn. 

Artikel 4: zorgplicht handelaar
4.1 De Handelaar heeft van Alphabet een Gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen om in te loggen op de Online applicatie. De Handelaar zal zorgvuldig omgaan met en is verantwoordelijk voor (het gebruik van) de Gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord.
4.2 De Handelaar wordt geadviseerd het wachtwoord regelmatig te wijzigen. De Gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord gelden als identificatie bij het gebruik van de Online applicatie.
4.3 De Gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan anderen worden gegeven. De Handelaar zal de Gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord geheim houden.
4.4 De Handelaar zal Alphabet onmiddellijk op de hoogte stellen als de Gebruikersnaam en/of het bijbehorende wachtwoord (waarschijnlijk) bij derden bekend is.

 Artikel 5: systeem- en netwerkbeveiliging

5.1 De Handelaar zal geen inbreuk (laten) maken op de systeem- en/of netwerkbeveiliging van de Online applicatie. Inbreuk kan leiden tot civiele aansprakelijkheid en/of strafrechtelijke vervolging.
5.2 Alphabet kan incidenten (laten) onderzoeken, als er sprake lijkt te zijn van een inbreuk. Voorbeelden van inbreuk op het systeem of het netwerk zijn de volgende overtredingen.

·        Ongeautoriseerde toegang tot (en/of ongeautoriseerd gebruik van) data, systemen of netwerken. Dit omvat ook pogingen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken.

·        Ongeautoriseerd monitoren van data of verkeer op een netwerk of systeem.

·        Belemmering van de dienstverlening van Alphabet, inclusief (pogingen tot) overbelasting van het systeem.

Artikel 6: aansprakelijkheid

6.1 Alphabet is niet aansprakelijk voor schade van de Handelaar als gevolg van de volgende omstandigheden:

·        Misbruik en/of onbevoegd of onjuist gebruik van de Online applicatie.

·        Het niet beschikbaar zijn van de Online applicatie.

·        Onvolledigheid, verminking, vertraging of het niet aankomen van een opdracht.

·        Onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie in de Online applicatie.

6.2 Alphabet is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade van de Handelaar. De Handelaar zal Alphabet vrijwaren voor een dergelijke aansprakelijkheid tegenover derden.

Artikel 7: bewijs

7.1 De gegevens in de Online applicatie, inclusief vastgelegde opdrachten, leveren volledig bewijs op tussen de Handelaar en Alphabet, behoudens tegenbewijs.

Artikel 8: geldigheid voorwaarden

8.1 De Handelaar is bekend en akkoord met deze voorwaarden door het gebruik van de Online applicatie.
8.2 De toepassing van (algemene) voorwaarden van de Handelaar is uitdrukkelijk uitgesloten.
8.3 Alphabet kan deze voorwaarden tussentijds wijzigen. De nieuwe versie zal worden gepubliceerd in de Online applicatie. De Handelaar zal via de Online applicatie op de hoogte worden gesteld van de nieuwe voorwaarden.

Artikel 9: persoonsgegevens

9.1 Het Privacyreglement van Alphabet is van toepassing op het gebruik van de Online applicatie. Het Privacyreglement is te raadplegen via de website van Alphabet.

 Artikel 10: elektronische biedingen

10.1 De Handelaar kan via de Online applicatie een veiling voor auto´s bezoeken. De veiling biedt de mogelijkheid om op verschillende manieren een bod uit te brengen op auto's, die door Alphabet zijn bestemd voor de verkoop en die aan (auto)handelaren worden aangeboden.
10.2 De verschillende manieren waarop een bod kan worden uitgebracht worden beschreven en uitgelegd op de Online applicatie. De Handelaar heeft de plicht hiervan kennis te nemen en zich bij vragen tot Alphabet te wenden.
10.3 Elk bod, inclusief een bod dat wordt uitgebracht door een derde in opdracht van en/of bij volmacht namens de Handelaar, zal gelden als onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Dit zal ook gelden voor automatische biedingen.
10.4 Alphabet zal de Handelaar benaderen via de Online applicatie in het geval het bod wordt geaccepteerd. Dit wordt aangemerkt als een aanvaarding van het aanbod om een (koop)overeenkomst aan te gaan. De (koop)overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Handelaar bericht van Alphabet heeft ontvangen via de Online applicatie, inzake acceptatie van het aanbod.
10.5 De Handelaar zal een overzicht ontvangen via de Online applicatie van alle auto's die aan de Handelaar worden verkocht tegen het bod dat door de Handelaar is uitgebracht.
10.6 De auto die door de Handelaar is gekocht zal door Alphabet aan de Handelaar worden geleverd na ontvangst van het bedrag dat door de Handelaar voor de auto is geboden en het bewijs van opname in bedrijfsvoorraad van de handelaar.
10.7 De handelaar zal de auto ophalen binnen 3 werkdagen na ontvangst van het overzicht van de auto's die aan de handelaar zijn verkocht, tenzij anders is overeengekomen. Alphabet kan kosten in rekening brengen als hier niet aan wordt voldaan.
10.8 Er kan een fee zijn verschuldigd bij verkoop. De fee zal kenbaar worden gemaakt via de Online applicatie. De fee is door de Handelaar verschuldigd aan Alphabet tegelijk met het bedrag dat door de Handelaar voor de auto is geboden.
10.9 De Handelaar is bekend en akkoord met de omstandigheden van een veiling via de Online applicatie en eventuele onvolkomenheden die zich kunnen voordoen. Alphabet heeft het recht om bij storingen een veiling op een later tijdstip opnieuw te laten starten dan wel over te laten doen.

 Artikel 11: claims

11.1 De volgende voorwaarden worden door Alphabet gehanteerd bij het behandelen van claims.
11.2 Een claim kan worden ingediend nadat het aanbod van de Handelaar door Alphabet is geaccepteerd en betaling en levering van de auto heeft plaatsgevonden.
11.3 Er is sprake van een claim als door de Handelaar een gebrek wordt ontdekt.
11.4 Er is sprake van een gebrek als de Handelaar een niet direct (her)kenbaar mankement aan een auto heeft geconstateerd, dat niet was vermeld en dat naar redelijkheid en billijkheid voor rekening en risico van Alphabet zou moeten komen.
11.5 Een gebrek moet binnen 10 werkdagen na aankoopdatum per e-mail worden gemeld aan Alphabet, dan wel binnen 20 werkdagen bij export. Alphabet zal hierop zo spoedig als mogelijk reageren.
11.6 De Handelaar zal in ieder geval de volgende zaken vermelden:

·        Kenteken van de auto.

·        Kilometerstand.

·        Duidelijke omschrijving van het technisch gebrek.

·        Begrote reparatiekosten (exclusief BTW), gespecificeerd in arbeidsloon en onderdelen.

·        Locatie van de auto en het telefoonnummer waarop de Handelaar bereikbaar is.

11.7 De aanvragen worden door Alphabet beoordeeld. Alphabet kan de auto laten controleren door een onafhankelijk expertisebureau. De uitspraak van het expertisebureau zal per e-mail kenbaar worden
gemaakt en bindend zijn.
11.8 Alphabet is gerechtigd om de expertisekosten in rekening te brengen bij de Handelaar, als de reparatieaanvraag door het expertisebureau als onterecht wordt beoordeeld.
11.9 De Handelaar kan per auto eenmalig een technische claim bij Alphabet indienen. De reparatiekosten zullen door Alphabet worden vergoed, als deze zijn bevestigd door het expertisebureau en deze hoger zijn dan het drempelbedrag van EUR 300 exclusief BTW per mankement. Er mag niet met reparatie(s) worden begonnen voordat een toestemmingsnummer door Alphabet is afgegeven.
11.10 Alphabet zal de wijze bepalen waarop de claim wordt afgehandeld en hierover contact opnemen met de Handelaar. Er wordt ofwel een compensatiebedrag bepaald in onderling overleg, ofwel het compensatiebedrag wordt als volgt vastgesteld.

·        Uurtarief ad EUR 52 exclusief BTW.

·        Netto onderdelenprijzen minus 20% korting exclusief BTW.

·        Toepassing van gebruikte onderdelen voor zover mogelijk.

·        Gebruik van zogenaamde flat rate tijden.

Alphabet zal voor het compensatiebedrag een toestemmingsnummer afgeven.
11.11 Alphabet zal bepalen waar de reparatie zal worden uitgevoerd. De Handelaar zal zorgen voor het transport van de auto naar de locatie waar de reparatie wordt uitgevoerd. De kosten van transport komen voor rekening van Alphabet tot een maximum bedrag van EUR 110,00 exclusief BTW per auto. De Handelaar zal het reparatiebedrag aan Alphabet factureren onder vermelding van het
toestemmingsnummer. De reparatie zal niet worden gestart voordat een toestemmingsnummer door Alphabet is afgegeven.
11.12 De volgende zaken zijn uitgesloten van technische claims.

·        Gebreken vermeld in de Online applicatie.

·        Gebreken aan onderdelen die aan permanente slijtage onderhevig zijn, zoals remmen, banden, uitlaatdelen, draagarmen, fuseekogels, stuurdelen, etc.

·        Gebreken aan distributieriemen waarvan de voorgeschreven vervangingstermijn met meer dan 15.000 kilometer is overschreden.

·        Gebreken aan accessoires die achteraf (niet af-fabriek) zijn ingebouwd.

·        Gebreken als gevolg van opzet of verkeerd gebruik.

·        Diagnosekosten.

·        Navigatiesoftware.

Artikel 12: geheimhouding

12.1 Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie die binnen de reikwijdte van deze gebruiksvoorwaarden wordt verstrekt als vertrouwelijk behandelen. Dit zal gebeuren voor een periode van tenminste 5 jaar na datum van ontvangst, tenzij Partijen besluiten dat (een deel van) de uitgewisselde informatie aan het publieke domein kan worden vrijgegeven. Partijen zullen dezelfde zorgplicht en waarborgen in acht nemen ten aanzien van ontvangen vertrouwelijke informatie, als ten aanzien van eigen (interne) vertrouwelijke informatie.

Artikel 13: overdracht van rechten en plichten

13.1 Het is partijen niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij rechten en/of plichten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 14: geschillen

14.1 Partijen zullen steeds proberen onderlinge geschillen ter zake van (de uitleg van) deze gebruiksvoorwaarden zoveel als mogelijk samen op te lossen. Elk geschil dat naar mening van een partij niet kan worden opgelost zal alleen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Breda, met toepassing van het Nederlands recht.

Artikel 15: overige bepalingen

15.1 Wijzigingen in dan wel beperkingen op deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.
15.2 De ongeldigheid of niet afdwingbaarheid van een of meer bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden laat de overige bepalingen onverkort en volledig van kracht. Partijen zullen in goed overleg en binnen redelijke grenzen trachten om de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling met hetzelfde economische effect. Hetzelfde zal gelden als er geen geldige bepaling is voor een leemte in de gebruiksvoorwaarden die contractueel moet worden vastgelegd.