Privacy Statement Alphabet Used Cars

De hoge eisen die u stelt/ van ons verwacht ten aanzien van onze producten en diensten vormen voor ons de richtlijn hoe wij om moeten gaan met uw (persoons)gegevens. Wij streven ernaar de basis te leggen voor een vertrouwelijke zakelijke relatie met onze potentiële klanten en deze ook te behouden. Wij hechten veel waarde aan de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Daarom zullen wij uw gegevens zorgvuldig verwerken en gebruiken voor specifieke doeleinden, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming en/of indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Deze informatie van Alphabet  – Remarketing BCA – beschrijft in de volgende secties hoe wij de persoonsgegevens van onze klanten en potentiele klanten verzamelen, verwerken en gebruiken voor onze online autoveiling en verkoop van onze occasions daarbij.

+ Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

+ Wanneer verzamelt en verwerkt Alphabet persoonsgegevens??

+ Welke gegevens kunnen over u worden verzameld?

+ Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens?

+ Hoe lang bewaren we uw gegevens ?

+ Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Voor meer informatie over de wijze waarop Alphabet uw persoonsgegevens beschermt of over de wijze waarop u uw privacy rechten kunt uitoefenen en over de wijze waarop u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, etc. klik hier voor het uitgebreide Privacy Statement van Alphabet.

 

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?

Zoals gedefinieerd in de algemeen geldende privacy wetgeving is Alphabet, gevestigd op Takkebijsters 59, 4817 BL Breda (hierna Alphabet en/of wij en/of ons), verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Wanneer verwerkt en verzamelt Alphabet uw persoonsgegevens?

Alphabet verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens onder andere in de volgende gevallen:

Wij vragen u vriendelijk om ons te helpen uw gegevens up to date te houden door ons op de hoogte te houden van wijzigingen in uw persoonsgegevens, in het bijzonder van uw contact / NAW gegevens.

 

Welke gegevens over u kunnen worden verzameld?

De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen worden verzameld via de verschillende services en contactkanalen beschreven in dit Privacy Statement:

 

Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens?

De gegevens die worden verzameld voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst of het leveren van diensten worden verwerkt voor de doelen die hieronder zijn beschreven. Uitleg over de toepasselijke wettelijke grondslag kan hier worden gevonden.

A. Voldoen aan de contractuele verplichtingen rondom de overeenkomst om occasions te kopen en te verwerven
(Artikel 6, Paragraaf 1,b) van de AVG)

Alphabet, Alphabet onderdelen en Alphabet partners verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens binnen het raamwerk van deelname aan online veilingen met als doel aangeboden gebruikte auto’s (occasions) te kopen, waaronder:

Met betrekking tot alle onderdelen van contractuele administratie of klachten afhandeling, zullen we contact met u opnemen zonder uw toestemming, bijvoorbeeld schriftelijk, telefonisch, per SMS, per e-mail, afhankelijk van de wijze waarop u hebt aangegeven dat wij contact met u kunnen opnemen.

B. Verzekeren product kwaliteit, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten
(Artikel 6, Paragraaf 1 f) van de AVG)

Alphabet gebruikt de verkregen gegevens als gevolg van de dienstverlening van Alphabet of Alphabet partners in gedepersonaliseerde vorm om de kwaliteit van producten en services te verbeteren en voor het doel van onderzoek en ontwikkeling. Gedepersonaliseerd betekent dat de gegevens niet langer direct naar u herleidbaar zijn.

Deze verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigd belang van Alphabet ten einde te kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen van onze klanten met betrekking tot onze hoge kwaliteitsproducten en diensten en om te kunnen voldoen aan de wens van de klant voor nieuwe innovatieve oplossingen.

Om uw belangen te beschermen – worden naast depersonalisatie – additionele beveiligingsmaatregelen en controles geïmplementeerd zoals vereist, bijvoorbeeld strikte databeveiligingstoegang, begrenzingen in gegevensgebruik, beveilingsmaatregelen, bewaartermijnen en besparingsprincipes zoals alleen het verzamelen van relevante data.

C. Customer care
(Artikel 6 Paragraaf 1 b, f) van de AVG)

Alphabet gebruikt uw persoonsgegevens voor contractuele administratie rondom uw occasion of om uw verzoek te behandelen dat u heeft ingediend. Met betrekking tot alle onderdelen van contractuele administratie of klachten afhandeling, zullen we contact met u opnemen zonder uw toestemming, bijvoorbeeld schriftelijk, telefonisch, per SMS, per e-mail, afhankelijk van de wijze waarop u hebt aangegeven dat wij contact met u kunnen opnemen.

We zullen ook contact met u opnemen voor promotionele communicatie in zorgvuldige bepaalde gevallen indien en voor zover dit in overeenstemming is met de gegevensbeschermingswetgeving en dit voldoet aan de vereisten uit die wetgeving en in volledige kennis van uw recht tot bezwaar indien u geen bezwaar heeft ingediend om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het doen van deze geschreven communicatie.

Alphabet verwerkt ook uw persoonsgegeven op deze basis om uw ervaringen met Alphabet Customer Care, e.g. te verbeteren, bijvoorbeeld om u correct te identificeren in het geval u contact met ons opneemt.

D. Promotionele communicatie en marktonderzoek gebaseerd op toestemming
(Artikel 6, Paragraaf 1 a) van de AVG)

Voor zover u afzonderlijk toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken, kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden in overeenstemming met de reikwijdte zoals beschreven in de toestemmingsverklaringen. Bijvoorbeeld voor promotionele doelen (geselecteerde aanbiedingen van producten en services), markt en klant tevredenheidsonderzoeken, en met uw aparte toestemming dochterondernemingen van Alphabet International GmBH en geselecteerde Alphabet partners. Details zijn terug te vinden in de specifieke toestemmingsverklaringen, die u op ieder moment kunt opzetten of wijzigen. In het algemeen, gegevensverwerking voor promotionele doeleinden vindt plaats in de EU; in geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan een land buiten de EU voor promotionele communicatie of marktonderzoek doeleinden.

E. Voldoen aan wettelijke verplichtingen van Alphabet
(Artikel 6, Paragraaf 1 c, f) van de AVG)

Alphabet zal ook persoonsgegevens verwerken als er een wettelijke verplichting is om dat te doen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij fraude en of witwassen.

Verzamelde gegevens worden ook verwerkt binnen het raamwerk van het operationeel houden van het IT system. Het operationeel houden van het IT systeem houdt de volgende activiteiten in:

Alphabet is onderworpen aan een groot aantal andere wettelijke verplichtingen. Om aan deze verplichtingen te voldoen, verwerken wij uw gegevens voor zover wettelijk vereist en indien nodig sturen wij deze door naar verantwoordelijke autoriteiten, binnen het raamwerk van wettelijke verplichtingen tot berichtgeving.

We verwerken uw gegevens ook in geval van juridische claims of vorderingen, als de juridische claims of vorderingen het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk maken.

F. Doorgifte van gegevens binnen BMW Group
(Artikel 6, Paragraaf 1 f) van de AVG)

Alphabet is onderdeel van BMW Group A.G.. In sommige gevallen kunnen wij, na een zorgvuldige check uw gegevens doorsturen naar andere onderdelen van BMW Group, die dan verantwoordelijk zijn voor verdere verwerking. Deze doorgifte van gegevens kan plaatsvinden onder de volgende omstandigheden en voor de volgende doeleinden:

Let op: dit is geen complete of volledige lijst van doorgifte van gegevens binnen BMW Group, eerder slechts voorbeelden bedoeld om doorgifte van gegevens transparanter te maken.

In het geval Alphabet voertuigen veilt in opdracht van een BMW Group onderdeel vanwege administratieve en factureringsdoeleinden.

G. Doorgifte van gegevens aan geselecteerde derde partijen
(Artikel 6, Paragraaf 1 c) van de AVG)

Gegevens worden onder andere doorgestuurd naar de volgende partijen, indien en voor zover aan de wettelijke vereisten voor doorgifte is voldaan: Aan zorgvuldig geselecteerde en gecheckte service partners met wie wij samenwerken om u te voorzien van producten en diensten. We doen dit alleen voor Alphabet binnen het raamwerk van de strikte condities van uw gegevensverwerking of op basis van uw expliciete toestemming. In het geval van een verkoop van een bedrijfsonderdeel of onderdelen van Alphabet aan een bedrijf aan wie we onze rechten overdragen voor alle overeenkomsten die tussen ons bestaan.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In overeenstemming met artikel 17 van de AVG bewaren we uw gegevens zo lang als nodig is voor de desbetreffende doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken. Als we gegevens voor meerdere doeleinden verwerken, worden deze automatisch verwijderd of opgeslagen in een formaat waardoor deze gegevens niet direct terug te leiden zijn naar u als persoon zodra de laatste taak is uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat al uw gegevens worden verwijderd in overeenstemming met het principe van gegevensminimalisering en artikel 17 van de AVG, heeft Alphabet interne procedures voor verwijdering ontwikkeld. De fundamentele principes waarop uw persoonsgegevens worden verwijderd zijn hieronder beschreven.

Gebruik voor naleving van een contract
Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van u verzamelde gegevens worden bewaard zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract – gedurende maximaal 10 jaar daarna teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract.

Bovendien zijn er contracten voor de levering van producten en diensten waarvoor langere bewaartermijnen nodig zijn; zie ook “Gebruik voor de beoordeling van vorderingen” hieronder.

Gebruik voor de beoordeling van vorderingen
Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen u, ons of derden te voorkomen, kunnen door ons worden bewaard zo lang de betreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld.

Gebruik voor klantenservice- en marketingdoeleinden
De van u verzamelde gegevens voor klantenservice- en marketingdoeleinden kunnen gedurende 3 tot 10 jaar worden bewaard, tenzij u wilt dat deze gegevens worden verwijderd en er geen contractuele of wettelijke verplichting is voor bewaring die dit verzoek om verwijdering in de weg staat.

 

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u het beste contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Alphabet Remarketing

Takkenbijsters 59,

4817 BL Breda

Tel: 076-5793200

(Monday to Friday: 8:00 to 17.30)

E-mail: : info-nl@alphabet.com

Alphabet 
T.a.v. de afdeling Compliance / DPPO

Takkebijsters 59

4817 BL Breda

E-mail: data_privacy@alphabet.com

 

 

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

We verwerken uw gegevens alleen als dit is toegestaan volgens een wettelijke grondslag. We zullen uw gegevens in het bijzonder op basis van Artikel 6 en 9 van de EU basis gegevensbeschermingswetgeving en op basis van toestemming in overeenstemming met Artikel 7 van de EU basis gegevensbeschermingswetgeving. Wij baseren ons onder andere op de verwerking van uw gegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen. Let op: dit is geen complete overzicht van wettelijke verwerkingen, eerder een overzicht van voorbeelden om deze wettelijke voorschriften transparanter te maken.